O škole Fotoalbum Kontakt Hlavná stránka Projekty Facebook COVID PROGRAM Alf
Navigácia

Zápis do 1. ročníka

 

ZÁPIS DETÍ do 1. ročníka ZŠ

 

13 Zápis obrázky ideas | rozlúčka so školou, jednoduché projekty, predškolské


na školský rok 2022/2023 prebieha zápis do 1. ročníka v dňoch

  20.4.2022 od 13:00 do 17:00
  21.4.2022 od 13:00 do 17:00

 

         Zápisu sa musí zúčastniť zákonný zástupca spolu s  dieťaťom. Uvítame, ak pred zápisom vyplníte elektronickú prihlášku, ktorá bude sprístupnená od 1.4.2022 na 

webovom sídle školy

 Ak z akýchkoľvek dôvodov nemôže vyplniť elektronickú prihlášku, vyplníte ju počas zápisu pri osobnej účasti v škole.

 

K zápisu potrebujete:

 • rodný list dieťaťa
 • občiansky preukaz rodiča /zákonného zástupcu/
 • 20 € na zakúpenie sady pracovných zošitov   
 • v prípade rozvedených rodičov dieťaťa – potrebné písomné vyjadrenie súhlasu so zápisom dieťaťa na našu základnú školu podpísané oboma rodičmi (nielen rodičom, ktorému bolo dieťa pridelené do osobnej starostlivosti)

 

Zákonom č. 245/2008 Z.z. v znení účinnom od 1.1.2021 sa zrušil inštitút odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. „Odklad“ bol nahradený možnosťou pokračovať v povinnom predprimárnom vzdelávaní (t.j.: dieťa navštevuje naďalej materskú školu a do 1. ročníka nenastúpi)

Rodič/zákonný zástupca je však povinný aj v tomto prípade dieťa do 1. ročníka zapísať, hoci reálne do školy nenastúpi.

Rodič/zákonný zástupca dieťa zapíše do 1. ročníka opäť v nasledujúcom školskom roku.

Rodič (zákonný zástupca) dieťaťa, ktoré nastúpi do 1.ročníka až o rok požiada riaditeľku materskej školy, ktorú jeho dieťa navštevuje, o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. K žiadosti o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je potrebné doložiť:

 • Písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 • Písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
 • Informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

 

Na zápis môžu prísť aj rodičia s trvalým bydliskom mimo nášho školského obvodu !!!

Vášmu dieťaťu ponúkame:

 • komplexný rozvoj v príjemnom harmonickom prostredí
 • kvalitný kolektív kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, ktorí prihliadajú na individuálne potreby a záujmy dieťaťa
 • implementáciu informačno – komunikačných technológií do všetkých vyučovacích predmetov
 • vyučujeme v dvoch počítačových učebniach a vo všetkých učebniach s interaktívnou tabuľou
 • výučbu anglického jazyka už od 1. ročníka kvalifikovanými pedagógmi v jazykovom laboratóriu
 • využívanie zrevitalizovanej knižnice s multimediálnou študovňou v rámci efektívneho rozvíjania komunikačných kompetencií a čitateľskej gramotnosti
 • pomoc  špeciálneho pedagóga a výchovného poradcu pri výbere budúceho povolenia ako aj žiakom so špecifickými poruchami učenia a správania
 • organizovanie škôl v prírode, lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu, kurzov plávania
 • zmysluplné využitie voľného času formou hier, súťaží, športových a záujmových činností v školskom klube detí
 • školský klub detí v dvoch prevádzkach - ranná od 6.30 h, poobedňajšia do 17.00 h
 • bohatú krúžkovú činnosť /športové, vedomostné, počítačové a iné krúžky/ v Centre voľného času pri Základnej škole
 • možnosť rozvíjať talenty detí v troch odboroch Základnej umeleckej školy - výtvarný, tanečný, hudobný
 • stravovanie v školskej jedálni
 • organizovanie letného tábora v priebehu letných prázdnin

 

Povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky platí aj pre tých zákonných zástupcov (občanov SR), ktorí sa zdržiavajú v zahraničí. Povinnú školskú dochádzku potom môžu ich deti plniť osobitným spôsobom podľa § 23 písm. b) a e) po splnení podmienok podľa § 25 školského zákona.

Tešíme sa na Vás!