O škole Fotoalbum Kontakt Hlavná stránka Projekty Facebook COVID PROGRAM Alf
Navigácia

Výchovný poradca

 

 

 

Výchovný poradca: Ing. Oľga Lešková 

e-mail: skola@zsspistv.edu.sk

Konzultačné hodiny:   v utorok:  do 14.30 h
   vo štvrtok: do 14 .30 h
  alebo po vzájomnej dohode


Výchovný poradca: 
· poskytuje kompletný poradenský servis 
· poskytuje metodickú činnosť pre pedagogických pracovníkov školy 
· poskytuje konzultácie žiakom školy a ich zákonným zástupcom v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie 
· sprostredkúva prepojenie medzi školou, poradenskými pracovníkmi a inými odbornými zariadeniami 
· pripravuje a organizuje besedy pre jednotlivé ročníky 
· prerokúva problémy týkajúce sa napomenutí, pokarhaní, príp. znížených známok zo správania 
· monitoruje výchovno-vzdelávacie problémy žiakov na základe dotazníkov 
· mimoriadnu pozornosť venuje žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ako aj talentovaným žiakom 
· pomáha pri výbere strednej školy pre žiakov 9. ročníkov a nižšiekončiacich žiakov 
· spolupracuje s triednymi učiteľmi a vedením školy 
· rieši závažné problémy vyplývajúce zo súčasného životného štýlu (kriminalita, závislosti, šikanovanie, sexuálne zdravie)