O škole Fotoalbum Kontakt Hlavná stránka Projekty Facebook COVID PROGRAM Alf
Navigácia

Tlačivá na stiahnutie

PRIJATIE DIEŤAŤA DO ŠKD
Ak Vaše dieťa ešte nenavštevovalo Školský klub detí pri našej škole, je potrebné vyplniť žiadosť o prijatie a doručiť ju vedeniu školy. Na základe žiadosti vydá riaditeľka školy Rozhodnutie o prijatí diťaťa do ŠKD (v septembri sa vydáva jedno rozhodnutie, ktorého prílohou je zoznam prijatých detí).
V súčasnosti je výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní stanovená platným VZN Obce Spišský Štvrtok na 5,- € mesačne.Tento príspevok je potrebné uhradiť vždy do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
 

Vzor žiadosti: Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD

Vzor žiadosti: Písomné oznámenie - neprítomnosť dieťaťa v ŠKD 

 

OSLOBODENIE Z VYUČOVANIA VYUČOVACIEHO PREDMETU
Ak má Vaše dieťa zdravotné problémy a lekár mu odporúča oslobodenie (čiastočné alebo úplné) od telesnej výchovy, potrebujete napísať žiadosť o oslobodenie z vyučovania, adresovanú na riaditeľstvo školy, a návrh lekára na oslobodenie od telesnej výchovy, kde je uvedené konkrétne obdobie oslobodenia. Na základe uvedeného Vám riaditeľka školy vydá Rozhodnutie o oslobodení z vyučovania.
 

Vzor žiadosti: Žiadosť o oslobodenie od vyučovanie povinnej telesnej výchovy

 

POVOLENIE ABSOLVOVAŤ ČASŤ ŠTÚDIA V ZAHRANIČÍ
Chystáte sa na určité obdobie do zahraničia ? Nezabudnite školu požiadať pre vaše dieťa o povolenie absolvovať časť štúdia v zahraničí. Okrem základných údajov je potrebné uviesť Vašu adresu v zahraničí, názov a adresu školy, ktorú bude dieťa navštevovať ( tento údaj treba oznámiť najneskôr do 30 dní od odchodu do zahraničia) a obdobie, ako dlho plánujete byť v zahraničí. Na základe žiadosti Vám bude vydané rozhodnutie, kde budú uvedené aj termíny preskúšania Vášho dieťaťa.

Vzor žiadosti: Študium v zahranici-smernica a ziadosť

ODKLAD POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY
Ak vaše dieťa nedosahuje školskú zrelosť, je možné požiadať školu o odklad povinnej školskej dochádzky. Treba vyplniť žiadosť, ku ktorej priložíte vyjadrenie Centra pedagogicko-psychlogického poradenstva a prevencie a vyjadrenie detského lekára. Na základe žiadosti a uvedených vyjadrení Vám škola vydá rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky pre vaše dieťa.

Vzor žiadosti: Žiadosť o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky